ΤΟ Ε Ρ Γ Ο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ενότητες έργου

E.E.1: Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής αναγνώρισης ζιζανίων (Μ1-Μ14)

Εργασία 1.1 Προσδιορισμός, ανάλυση και ιεράρχηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών
Εργασία 1.2 Προσδιορισμός ειδών ζιζανίων ενδιαφέροντος (Μ1-Μ6)
Εργασία 1.3 Αρχιτεκτονική και χαρακτηριστικά εφαρμογής αναγνώρισης ζιζανίων (Μ4-Μ14)

E.E.2: Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) του συστήματος (Μ1-Μ24)

Εργασία 2.1 Απαιτήσεις συστήματος αναγνώρισης ζιζανίων (Μ1-Μ9)
Εργασία 2.2 Δημιουργία δεδομένων εκπαίδευσης (Μ3-Μ24)

E.E.3: Σύστημα αναγνώρισης ζιζανίων και σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Μ9-Μ26)

Εργασία 3.1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μοντέλων συνελικτικών νευρωνικών δικτύων για την αναγνώριση ζιζανίων (Μ9-Μ26)
Εργασία 3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS) και παροχής συμβουλών (Μ19-Μ26)

E.E.4: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών (Μ13-Μ26)

Εργασία 4.1. Ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης ζιζανίων (Μ13-Μ26)
Εργασία 4.2. Διάχυση αποτελεσμάτων – Προώθηση εφαρμογής (Μ18-Μ26)

E.E.5: Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση εφαρμογής (Μ19-Μ30)

Εργασία 5.1. Δοκιμαστική λειτουργία εφαρμογής – Καταγραφή προβλημάτων (Μ19-Μ26)
Εργασία 5.2. Αξιολόγηση εφαρμογής (Μ27-Μ30)
Εργασία 5.3. Βελτίωση εφαρμογής (Μ25-Μ30)
Εργασία 5.4. Διάχυση αποτελεσμάτων και δημοσιότητα (Μ19-Μ30)


Παραδοτέα έργου

E.E.1: Ανάλυση απαιτήσεων εφαρμογής αναγνώρισης ζιζανίων (Μ1-Μ14)

Παραδοτέο 1.1 Αναφορά απαιτήσεων των χρηστών για την εφαρμογή αναγνώρισης ζιζανίων
Παραδοτέο 1.2 Αρχιτεκτονική της εφαρμογής αναγνώρισης ζιζανίων

E.E.2: Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) του συστήματος (Μ1-Μ24)

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά απαιτήσεων Βάσης Δεδομένων εκπαίδευσης και χαρακτηριστικών της
Παραδοτέο 2.2 Βάση δεδομένων εκπαίδευσης

E.E.3: Σύστημα αναγνώρισης ζιζανίων και σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Μ9-Μ26)

Παραδοτέο 3.1. Μοντέλα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης ζιζανίων
Παραδοτέο 3.2. Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS)

E.E.4: Ανάπτυξη εφαρμογής κινητών συσκευών (Μ13-Μ26)

Παραδοτέο 4.1. Έκθεση χαρακτηριστικών και λειτουργίας της εφαρμογής αναγνώρισης ζιζανίων
Παραδοτέο 4.2. Εφαρμογή κινητών συσκευών για την αυτοματοποιημένη αναγνώριση ζιζανίων

E.E.5: Πιλοτική λειτουργία και αξιολόγηση εφαρμογής (Μ19-Μ30)

Παραδοτέο 5.1. Αξιολόγηση εφαρμογής
Παραδοτέο 5.2. Τελική έκδοση της εφαρμογής κινητών συσκευών Weedetective

E.E.6: Συμμετοχή σε εκθέσεις

Παραδοτέο 6.1. Αξιολόγηση εφαρμογής

Αναμενόμενα Αποτελέσματα έργου

Έγκαιρη και με ακρίβεια αναγνώριση ζιζανίων
Αυτοματοποίηση διαδικασίας εντοπισμού και αναγνώρισης ζιζανίων
Αύξηση ποιότητας και ποσότητας παραγωγής
Μείωση σπατάλης ζιζανιοκτόνων και κόστους αγοράς τους
Αύξηση ασφάλειας παραγόμενων τροφίμων
Μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος
Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στα υπάρχοντα ζιζανιοκτόνα
Διατήρηση βιοποικιλότητας και δυνατότητα εγκατάστασης ωφέλιμων οργανισμών και μείωση της διάβρωσης (beetle banks, buffer zones).